Anyag átruházási megállapodás

Fogalommeghatározások

MIMNG: Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteménye, Somlói út 14-16. H-1118 Budapest

MEGÁLLAPODÁS: Ez a dokumentum

ÁTVEVŐ: Akinek a MIMNG az ANYAGOT küldi. Abban az esetben, ha nem egyezik meg a végső felhasználóval, hanem egy közvetítő, egy speciális, a közvetítőkre vonatkozó ANYAG ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁS is hatályba lép a jelen, a végső felhasználóra vonatkozó dokumentum mellett.

LETEVŐ: Azon személy(ek) vagy intézmény, amely(ek) a MIMNG rendelkezésére bocsátottá(k) az EREDETI ANYAGOT.

EREDETI ANYAG: Amelyet a letevő eredetileg a MIMNG rendelkezésére bocsátott.

ANYAG: EREDETI ANYAG, és annak NEM MÓDOSÍTOTT SZÁRMAZÉKA. Az ANYAG nem mehet át szándékos MÓDOSÍTÁSOKON.

SZÁRMAZÉK: Az ANYAG nem módosított származéka (pl. át-, leoltása vagy másodpéldánya)

NEM MÓDOSÍTOTT SZÁRMAZÉK: Az ÁTVEVŐ által készített másodpéldányok vagy anyagok, amelyek az ANYAG által expresszált, nem módosított szerkezeti egységből vagy termékből állnak, magukba foglalják, az anyag tisztított vagy frakcionált részeit, ide értve az expresszált fehérjéket vagy a kivont vagy felszaporított RNS-t és DNS-t, de nem korlátozódnak azokra.

MÓDOSÍTÁSOK: Az ÁTVEVŐ által, az ANYAG felhasználásával, készített anyagok, amelyek nem az EREDETI ANYAGok, SZÁRMAZÉKok vagy NEM MÓDOSÍTOTT SZÁRMAZÉKok és amelyek új tulajdonságokkal rendelkeznek. A MÓDOSÍTÁSOK magukba foglalják a rekombináns DNS klónokat, de nem korlátozódnak azokra.

KERESKEDELMI CÉLOK: Az anyag felhasználása profit szerzés céljára.

TÖRVÉNYES CSERE: Az ANYAG átruházása ugyanazon vállalaton, intézeten vagy kutatócsoporton belül (ide értve egy meghatározott közös témában együttműködő másik intézetnél lévő partnereket). Szintén magába foglalja az ANYAGOK átruházását, közszolgáltatást végző gyűjtemények/biológiai erőforrás központok között, állománygyarapítás céljára, feltéve, hogy a befogadó gyűjtemény/biológiai erőforrás központ az ANYAG további terjesztése esetén a szállító gyűjteményéhez hasonló ANYAG ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁST alkalmaz.

Ez az Anyag Átruházási Megállapodás a MIMNG és a MIMNG ANYAGOKAT ÁTVEVŐ között jön létre. A Megállapodás a MIMNG által biztosított ANYAG felhasználására, kezelésére, az azzal kapcsolatos rendelkezésre vonatkozik. A MIMNG az alább meghatározott feltételek mellett adja át az ANYAGOT. Az ÁTVEVŐ a MIMNG-től történő megrendeléssel elfogadja ezeket a feltételeket.

Az ÁTVEVŐ egyetért azzal, hogy bármilyen ANYAG megrendelésével kapcsolatosan, minden MIMNG-nek nyújtott információ valós, és megfelel a vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak.

Az ÁTVEVŐ tudomásul veszi, hogy a 2-es biológiai kockázati csoportba tartozó ANYAG vagy SZÁRMAZÉK ismert patogéneket tartalmaz és más, ide nem sorolt ANYAG is patogén lehet bizonyos körülmények között.

Az ÁTVEVŐ egyetért azzal, hogy laboratóriumában az ANYAG  kezelése vagy az ANYAGGAL végzett bármilyen tevékenység a vonatkozó törvényekkel és szabályokkal összhangban történik.

Ezért az ÁTVEVŐ biztosítja, hogy a laboratóriumában (1) az ANYAGHOZ csak olyan személyzet férhet hozzá, amely az adott ANYAG kezelésére alkalmas és megfelelő képzésben részesült és (2) az ÁTVEVŐ, az adott ANYAG specifikus tulajdonságait figyelembe véve, a legnagyobb körültekintéssel jár el annak érdekében, hogy az ANYAGOT megfelelő elővigyázatosság mellet tartsák fenn és használják, minimalizálják a személyzet és a javak bármilyen veszélyeztetésének kockázatát valamint elkerüljék az ANYAG eltulajdonítását  vagy az azzal történő visszaélést.

Az ÁTVEVŐ nem adja el, nem adja tovább, nem szaporítja továbbadás céljából, nem adja kölcsön, és nem ruházza át az ANYAGOT más módon senkire, kivéve a TÖRVÉNYES CSERÉT, a fentiekben meghatározottak szerint.

Ennek a MEGÁLLAOPODÁSNAK a feltételei szerint és a törvények által meghatározott rendelkezések, szabályozások vagy más korlátozások vagy bármely harmadik fél érdekének figyelembevételével, az ÁTVEVŐ felhasználhatja az ANYAGOT bármilyen törvényes módon tudományos kutatás, oktatás vagy minőségellenőrzés céljára vagy bármilyen más nem kereskedelmi célra.

Amennyiben az ÁTVEVŐ az ANYAGOT vagy annak MÓDOSÍTÁSAIT KERESKEDELMI CÉL(OK)RA kívánja felhasználni, az ÁTVEVŐ felelőssége, hogy az ilyen felhasználást megelőzően jóhiszeműen tárgyaljon legalább a MIMNG-gel és annak az országnak a megfelelő hatóságával, ahonnan az ANYAG a MIMNG dokumentációja szerint származik, a haszonmegosztás feltételeiről, összhangban a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezménnyel.

Ennek a MEGÁLLAPODÁSNAK semelyik része nem ruházza át az ÁTVEVŐRE az ANYAGRA vonatkozó bármilyen szabadalmi, tulajdon, szellemi tulajdon vagy más jogot.

Az ÁTVEVŐ egyetért azzal, hogy bármely publikációban, amelyben az ANYAGRA hivatkozik, megemlíti a MIMNG nevét, valamint, összhangban a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezménnyel, annak az országnak a nevét, ahonnan az ANYAG származik.

Garancia:

A MIMNG minőségellenőrzési rendszerére támaszkodva, ezúton garantálja, hogy az ANYAG életképes és tiszta a MIMNG-ből való postázásakor és (ha a MIMNG nem jelöl meg rövidebb időtartamot) életképességét a postázástól számított 30 napig megőrzi. Bármilyen, a garanciára vonatkozó kifogást, a Gyűjtemény számára kielégítő módon, igazolni kell. Amennyiben az ebben a garanciában vállalt feltételek nem teljesülnek, a kompenzálás elsődleges formája az ANYAG ingyenes kicserélése a MIMNG által. Az ÁTVEVŐ jóváírásban vagy a vételár teljes visszatérítésében részesülhet, amennyiben a MIMNG, jogosnak ítélt reklamáció esetén, nem pótolja életképes anyaggal az eladott ANYAGOT.

A garancia korlátozása:

A MIMNG minőségellenőrzési rendszerének keretein belül biztosított és ebben a MEGÁLLAPODÁSBAN kifejezetten nevesített tényezőket leszámítva, a MIMNG vagy annak LETEVŐI nem vállalnak kifejezett vagy utalás formájában megfogalmazott garanciát 

az ANYAGGAL kapcsolatban, ide értve a következőket, de nem korlátozva azokra: a hitelesség, tipikusság, biztonság, egy adott célra való alkalmasság, az adatok pontossága és helyessége bármilyen magában foglalt garanciáját.